(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

УКРАЇНА ВНОСИТЬ ЗМІНИ ДО СВОЄЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ НАДР ЗГІДНО З ЧИННИМИ УДОСКОНАЛЕННЯМИ В РКООН

Україна - держава, багата на мінеральні ресурси. Вона є провідним виробником великої кількості важливої мінеральної сировини, необхідної для забезпечення природозберігаючих технологій, такої як галій, титан, нікель, манган та уран. Видобувна промисловість становить приблизно 10% ВВП України. Обсяг експорту корисних копалин і металів становить приблизно 39,6% загального експорту сировинних товарів.

Гірничий та металургійний сектори промисловості залишатимуться ключовими гравцями в економіці України і у віддаленому майбутньому. Тому ефективне управління мінеральними ресурсами в Україні є важливим для підтримки розвитку і для забезпечення застосування зазначених переваг з метою впровадження сталого розвитку.

З 1997 року Україна санкціонувала використання Рамкової класифікації Організації Об’єднаних Націй для Ресурсів (РКООН), як основи для управління національними ресурсами. Українська Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр на основі РКООН-1997 була затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 року. З того часу ця система добре працювала в Україні при виконанні функцій управління ресурсами.

З 1997 року Рамкова класифікація РКООН була спрощена, а її сфера застосування розширена з метою охоплення всіх ресурсів, включаючи тверді корисні копалини, нафту, відновлювану енергію, проекти із закачування з метою зберігання вуглекислого газу та антропогенні ресурси. Це розширене використання РКООН також збіглося із прийняттям Програми заходів в сфері сталого розвитку до 2030 року, яка спонукала до включення в РКООН додаткових керівних принципів щодо соціальних та екологічних аспектів в управлінні ресурсами.

19 вересня 2018 року Україна внесла зміни в свою національну Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр для її узгодження з останньою версією РКООН. Ці поправки роблять Класифікацію України такою, що повністю відповідає міжнародним стандартам та співставляється на глобальному рівні.

«Завдяки внесеним змінам управління національними ресурсами України буде повністю узгоджуватися з міжнародними передовими практиками», - сказав професор Г.І. Рудько, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин. «Це гарантує те, що Україна повністю затвердить модель зрілості проектів в сфері управління мінеральними ресурсами, а також проекти, здатні залучити інвестиції».

«Ми вітаємо ці зміни, оскільки вони приведуть управління мінеральними ресурсами України у відповідність до реалізації Цілей сталого розвитку», - сказав Скотт Фостер, директор Відділу сталої енергетики ЄЕК ООН. «Поточні зміни РКООН, які відображені в недавніх поправках, гарантуватимуть, що багатство надр України буде сприяти не тільки економічному розвитку, а також  соціальним та екологічним цілям».

РКООН – це всеохоплююча система управління всіма ресурсами, необхідними для сталого розвитку, насамперед для підтримки розробки політичного курсу, управління національними ресурсами, інновацій в сфері ведення бізнес-діяльності компаній та ефективного розміщення капіталу.
Докладнішу інформацію по РКООН можна отримати за посиланням: http://www.unece.org/energy/se/reserves.html

 

 

Ukraine amends its national mineral resources classification system in line with current improvements in UNFC

Ukraine is a country richly endowed with mineral resources. It is a leading producer of many critical materials required for green technologies such as gallium, titanium, nickel, manganese and uranium.  The minerals-based industries contribute approximately 10% of the GDP of Ukraine. The value of exports of mineral products and metals make up about 39.6% of the value of total commodity exports. 

The mining and metals sectors will continue to be a significant player in Ukraine’s economy well into the future. Effective management of Ukraine’s mineral resources is therefore essential to maintain growth and ensure that the benefits roll-back into sustainable development implementation. 

Since 1997, Ukraine has mandated the use of the United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) as the foundation of the national resource management. Ukraine’s Classification of Mineral Reserves and Resources based on UNFC-1997 was approved by the regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 5 May 1997. Since then this system has served Ukraine well in its resource management functions. 

Since 1997, UNFC has been simplified and its scope of application has also been broadened to encompass all resources including minerals, petroleum, renewable energy, injection projects for storage of carbon dioxide, and anthropogenic resources. This broadened use of UNFC also coincided with the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, which prompted UNFC to include additional guidelines on social and environmental considerations in resource management. 

On 19 September 2018, Ukraine amended its national classification to be aligned with the latest version of UNFC. This amendment makes Ukraine’s classification up-to-date with international standards and comparable globally. 

“With this change, Ukraine’s national resource management will be fully aligned to international best practices”, said Professor Rudko I. Georgii, Chairman of the State Commission of Ukraine on Mineral Resources. “This will ensure that Ukraine will be fully adopting the project maturity model in mineral resource management and the projects capable of attracting investments”.

“We welcome this change, as it will bring Ukraine’s mineral resource management in line with the realization of the Sustainable Development Goals”, said Mr. Scott Foster, Director, Sustainable Energy Division, UNECE. “The current revisions of UNFC, which are  reflected in the latest amendment will ensure that the mineral wealth of Ukraine will contribute not just to economic development but also to social and environmental goals as well.”

UNFC is a comprehensive system for the management of all resources that are needed for sustainable development, primarily to support policy formulation, national resource management, company business process innovation and efficient capital allocation. 
For further information on UNFC, please visit: http://www.unece.org/energy/se/reserves.html