(044) 284 93 57          office@dkz.gov.ua

Про ДКЗ

Про Державну комісію України по запасах корисних копалин

Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ) утворена в квітні 1992 р.

ДКЗ України проводить державну експертизу матеріалів геолого-економічної оцінки запасів родовищ корисних копалин, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення.

Головними завданнями ДКЗ України є встановлення кондицій на мінеральну сировину для обчислення запасів корисних копалин у надрах та прийняття рішень щодо кількості, якості та ступеня вивченості запасів розвіданих родовищ корисних копалин і стану підготовленості їх до промислового освоєння.

Структура:

Управління горючих та рудних корисних копалин

 • Відділ нафти та газу 


Управління нерудних корисних копалин, підземних вод та інформаційних технологій в геології

 • Відділ нерудних корисних копалин
 • Відділ підземних вод, гідромінеральної сировини та лікувальних грязей
 • Відділ інформаційних технологій та науково-технологічного забезпечення геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин

 

До проведення державної експертизи на договірних засадах ДКЗ залучає висококваліфікованих спеціалістів з розвідки, видобутку, переробки корисних копалин, екології та економіки мінеральної сировини.

Метою державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин є:

 • об'єктивна оцінка мінерально-сировинної бази країни на основі єди­них науково-методичних критеріїв;
 • забезпечення достовірності оцінених запасів корисних копалин і відповідності їх якісних показників запланованим напрямам використання;
 • створення умов для найповнішого, економічно раціонального й комп­лекс­ного використання запасів родовищ корисних копалин з дотриманням вимог щодо охорони надр та навколишнього природного середовища;
 • проведення порівняльної оцінки кількісних та якісних показників запасів корисних копалин, їх географо-економічних, гірничо-геологічних, гідрогеологічних та інших умов залягання для визначення реальної промислової цінності.

 

Відповідно до поставленої мети основними завданнями державної експертизи та оцінки запасів корис­них копалин є:

 • оцінка достовірності запасів корисних копалин і наявних у них корисних компонентів на основі дослідження та аналізу матеріалів геологічного вивчення надр щодо закономірностей формування й розміщення покладів корисних копалин, їх речовинного складу й технологічних властивостей, гірничо-геологічних, гідрогеологічних та інших умов залягання;
 • встановлення кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів родовищ з урахуванням раціонального використання всіх корисних копалин і наявних у них корисних компонентів;
 • визначення кількості та якості запасів корисних копалин і компонентів, ступеня їх вивчення й підготовленості до промислового освоєння;
 • оцінка промислового значення запасів корисних копалин і компонентів за умови їх найповнішого, економічно раціонального й комплексного вилучення та використання на основі сучасних промислових технологій.

 

Як науково-методичний центр ДКЗ здійснює єдину науково-технічну політику щодо геолого-економічної оцінки, державного обліку і повноти використання запасів родовищ корисних копалин: розробляє, затверджує та подає на державну реєстрацію нормативно-правові до­кументи, що регламентують проведення геологорозвідувальних робіт з вивчення якісних і кількісних показників мінеральної сировини у надрах, гідрогеологічних, інженерно-геологічних умов залягання, технологічних властивостей, а також визначає порядок розробки кондицій для підрахування запасів корисних копалин, розробка методики моніторингу мінерально-сировинної бази України.